پروژه حکیم نظامی

پروژه 110واحدی حکیم نظامی 

    شرکت تعاونی ، زمین این پروژه رادرسال 1391خریداری نموده وطی سه مرحله اقدام به عضوگیری نمود.این پروژه که جزوپروژه های منحصربه فرد منطقه 22به شمار می َآیدبنابه موانع ایجادشده  بامقداری تاخیردرسال 1393کلنگ ساخت آن زده شد.اکنون این پروژه

پروژه امیرکبیر

پروژه 255 واحدی امیرکبیر

شرکت تعاونی مسکن درسال 1381 در دو مرحله اولیه جهت پروژه امیرکبیر نسبت به عضو گیری برای 156 واحد در قالب چهار برج در منطقه 22 تهران اقدام نموده و با توجه به