خبر۱

قابل توجه اعضای محترم پروژه

   طبق اعلام قبلی درساعت 17مورخ :94/6/3 نشست مشترکی همراه بااعضای پروژه واعضای  هییت مدیره وپیمانکاردرمحل پروژه برگزارگردید.دراین نشست گزارش مبسوطی توسط هییت مدیره محترم تعاونی وجناب آقای هنرکارپیمانکارمحترم پروژه  ارایه گردید.درادامه جلسه یه سوالات اعضابه روشنی پاسخ داده