ترکیب هییت مدیره تعاونی مسکن

  • آقای محمدرضاجاریانی (رییس هییت مدیره ).

  • آقای علی اکبرعین الهی (نایب رییس هییت مدیره ).

  • آقای اسماعیل محمدی ( مدیرعامل ).

  • آقای مهدی خرم نژاد (عضو هییت مدیره ).

  • آقای شهرام شکوری (منشی هییت مدیره ).

  • آقای مهران قاسم نیا (بازرس ).