بانک مسکن

   

      –  شعبه فرحزادی – کدشعبه : ۲۶۷۹

      – حساب جاری : ۱۴۰۰۵۱۵۲۴۳۵

      – شماره شبا : IR770140040000014005152435  

تعاونی مسکن کارکنان صداوسیما( پروژه حکیم نظامی )