خبر۱

قابل توجه اعضای محترم پروژه

   طبق اعلام قبلی درساعت ۱۷مورخ :۹۴/۶/۳ نشست مشترکی همراه بااعضای پروژه واعضای  هییت مدیره وپیمانکاردرمحل پروژه برگزارگردید.دراین نشست گزارش مبسوطی توسط هییت مدیره محترم تعاونی وجناب آقای هنرکارپیمانکارمحترم پروژه  ارایه گردید.درادامه جلسه یه سوالات اعضابه روشنی پاسخ داده شدوبعدازآن اعضاازمجموعه سایت دیدن نموده وجلسه بارضایت حاضرین اتمام یافت .

   نتیجه گیری جلسه :

– درصورت تزریق پول بیشترپروژه زودترپایان خواهدیافت .

– پروژه طبق برنامه زمان بندی پیش می رودوپیمانکارتاکنون طبق تعهدات خودعمل نموده است .

– معماری داخلی واحدهادرجهت بهبودی نقشه اصلاح می یابد.

– واحدهاهمراه باسیستم گرمایشی پکیج وسیستم سرمایشی اسپیلت که توسط پیمانکارانجام خواهدشدمی باشند.

– کلیه موادمصرفی ازنوع درجه یک ایرانی بوده وانتخاب آن حتمابانظروتاییدمشاوروهییت مدیره می باشد.

– افزایش ضریب طبقات باتوجه به مخارج اضافی ومحاسبه مهندس مشاورصورت خواهدگرفت که مبنای محاسبه ازچه طبقه وچه قیمتی باشد.

((باکلیک برروی تصویرزیرتصاویرمربوط راببینید))