طبق آگهی عمومی مورخه : ۹۱/۱۰/۲۷ ازکارکنان صداوسیمادرخواست شدتادرصورت موافقت باشرایط اعلام شده نسبت به ثبت نام یک واحدازمجموعه صدوده واحدی پروژه ای به نام ((پروژه حکیم نظامی ))اقدام نمایند. طبق این آگهی، اعضاء می بایست دربرابرخریدزمین مبلغ : ۱۱۷میلیون تومان به طورمساوی واریز نموده تادرمرحله انتخاب واحدقدرالسهم هریک مشخص گردد.طبق قولنامه ای درتاریخ : ۹۱/۱۰/۲۶خریداین زمین ازشرکت تعاونی مسکن راهنمایی ورانندگی تهران بزرگ (راهور) توسط شرکت تعاونی کارکنان صداوسیماانجام گرفته و معامله قطعی آن درتاریخ :۹۳/۰۶/۰۴دردفترخانه ثبت گردیده است .

     قیمت خریدزمین فوق ،همراه باتراکم ساخت – پروانه شهرداری – نقشه های اولیه می باشد.بعدازخریدزمین ودریافت وجه آن ازاعضاء، مقدمات  تهیه نقشه هاومشاوره  فاز۲ باشرکت مشاوره تهران محاسب فراهم گردیدوقراردادی بدین منظورباشرکت فوق بسته شد.بعدازاتمام تهیه نقشه های این فازواجرایی شدن فاز۳،اقدامات اولیه جهت انتخاب پیمانکارآغازگردید.دراین مرحله بررسی های لازم درخصوص کیفیت شرکت هاوقیمت پیشنهادی وهمچنین شرایط ویژه هریک طی جلسات مختلف صورت گرفته ودرنهایت شرکت ساختمانی سامکوجهت همکاری درساخت موردانتخاب نهایی قرارگرفت.

     شرکت تعاونی مسکن کارکنان صداوسیماباشرکت ساختمانی سامکو،جهت ساخت کل پروژه ساختمانی حکیم نظامی درتاریخ :۹۳/۱۲/۱۷ قراردادی انعقادنمود.ازاین زمان مراحل قسط بندی برای اعضااعلام گردیده  ومراحل ساخت شروع شد.