اطلاعیه ۳

بدینوسیله به اطلاع میرساند تعداد واحد مسکونی درحال ساخت از پروژه حکیم نظامی ۱۱۰ واحدی تعاونی مسکن کارکنان صداوسیما با شرایط جدید قابل واگذاری میباشد ، از متقاضیان محترم دعوت میشود جهت ثبت نام حداکثر تاتاریخ ۹۴/۷/۵ به اموراداری دفتر مرکزی شرکت  تعاونی  مسکن  واقع در طبقه B2 ساختمان اداری مالی جام جم مراجعه فرمائید.