اطلاعیه ۲

 باسلام :

   احتراماً، بدینوسیله به اطلاع میرساند : اخطارهای نوبت اول قسط دوم اعضاء بدهکار که تاکنون نسبت به پرداخت قسط اعلامی از طرف شرکت تعاونی  اقدام ننموده اند ، درتاریخ ۹۴/۵/۲۹  از طریق پست ارسال گردید.

لازم به ذکراست همزمان با ارسال اخطارهای فوق الذکر ،این شرکت به منظور حفظ ورعایت  حقوق اعضاء خوش حساب ، مکاتبات اخراج از پروژه دونفر دیگر را پس از ارسال دو نوبت اخطار ورعایت قوانین مربوطه طبق اساسنامه مصوبه وزارت تعاون  بصورت مکتوب ازطریق پست به نشانی این افراد ارسال نموده است .